RSIN
Het RSIN nummer is 805594425

Post- en bezoekadres
Sint Hubertuslaan 25
4205 ZA Gorinchem

Doelstelling van de stichting
In de statuten van de stichting staat het doel als volgt verwoord: “Artikel 2. De stichting heeft, onder aanvaarding van de Bijbel als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven als grondslag, ten doel a. het versterken van het christelijk gemeenschapsleven, gebaseerd op de dienstbaarheid waarin Jezus Christus ons is voorgegaan […] De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. de oprichting en de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een of meer leefgemeenschappen, met bijzondere aandacht voor gastvrijheid”

In gewone taal is de doelstelling waarvoor we ook giften ontvangen: het bieden van gastvrijheid en tijdelijke opvang aan mensen die dat nodig hebben in onze leefgemeenschap.

Beleidsplan
U kunt het beleidsplan 2019-2024 hier vinden.

Functies en namen van bestuurders
Voorzitter: Dhr. J. Vreugdenhil
Secretaris: Mevr. J. Kortleve
Penningmeester: Dhr. G. Huisman
Algemeen lid: Dhr. E. Loor
Algemeen lid: Steven Verhorst

U kunt hen allen contacteren via de contactgegevens van Zilt: Contact


Beloningsbeleid

Bestuursleden van Zilt ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Bedrijfs- of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurder aan of ten behoeve van de stichting behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde toestemming van alle overige bestuurders. Hetzelfde geldt als een bestuurder bij deze werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

Verslag van de activiteiten
Zie hiervoor de jaarverslagen / bestuursverslagen. Jaarlijks wordt het nieuwe bestuursverslag hier gepubliceerd. Zie hier het bestuursverslag 2021.

Financieel verslag
Zie hiervoor ook de jaar- en bestuursverslagen: elk verslag bevat een goedgekeurde jaarrekening. Deze is gecontroleerd door een onafhankelijke kascontrole commissie en vastgesteld door het bestuur.

Privacy
U kunt onze privacyverklaring hier inzien.

Op onze website hanteren we een toestemmingsbutton voor het gebruik van cookies.